עמותות- קביעת מוסד ציבורי לעניין סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ("פקודה")

בעשרים השנים האחרונות היקף פעילות עמותות בישראל גדל מאוד. פעילותן מגיעה לכ-13% מהתוצר הלאומי הגולמי (תל"ג), והן מעסיקות כ-10% מכוח העבודה. צמיחה מאסיבית זאת נובעת במידה רבה מצמצום הסיוע שמעניקה הממשלה לנזקקים, וכיווץ העסקת עובדים בסקטור הממשלתי. עמותות רבות צצו כפטריות אחר הגשם, והן ממלאות את החלל הריק שהותירה הממשלה בתחום רווחת הפרט. לדוגמא: קצבאות הילדים קוצצו באופן דראסטי, וכמעט אינן קיימות, דבר שהכניס משפחות רבות למעגל העוני. אזרחים שאכפת להם הקימו עמותות חסד שמספקות מזון וצרכים בסיסיים לאוכלוסיות החלשות.

סעיף 46 לפקודה קובע מתן הנחה במס לתורמים לעמותות, ומיועד לסייע לעמותות לגייס משאבים כספיים, המהווים חמצן הכרחי לפעילותן.

הבעיה בסעיף זה הינה הקביעה המפורשת ששר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, הם המוסמכים לקבוע אילו עמותות יוכרו ככאלה, שתרומה לפעילותן תעניק לתורמים הנחה במס הכנסה. זה הופך את ההליך לפוליטי בחלקו.

כ-18,000 עמותות פעילות בישראל.רק קצת למעלה מ-5000 עמותות הוכרו לפי סעיף 46.לפקודה, זאת לאור החסמים הבירוקרטיים והפוליטיים שעליהם לדלג בהצלחה.

לאורך שנים היה צורך בקשרים מיוחדים במסדרונות השלטון, על מנת שעמותה תכנס למסגרת סעיף 46 לפקודה. ולכן פחות ממחצית העמותות הפעילות נכללו בסעיף זה. התוצאה קושי משמעותי להרחיב את פעילות העמותה.

בעקבות פסק דין של בית המשפט העליון, הוקמה בשנת 2014 ועדה לבחינת הנושא, והוסרו חסמים להכללת עמותות במסגרת סעיף 46 לפקודה. מס הכנסה שוקד בימים אלה בגיבוש הוראות חדשות מקלות, לבחינת זכאות לאישור לפי סעיף 46 לפקודה, בנוסף להוראות שכבר נקבעו לאחרונה.

הועדה המליצה שרשות המיסים תקבע אילו עמותות יכללו בסעיף 46 לפקודה. הפוליטיקאים יוכלו רק לבקש הבהרות מרשות המיסים. במידה ולא ביקשו הבהרות ,אזי העמותה תכלל אוטומטית במסגרת סעיף 46. המלצה זאת הופכת את ההליך למקצועי ויעיל, ללא הפעלת שיקולים פוליטיים לקידום פעילות עמותות.

נכון להיום הגישה המתגבשת , גם עמותות שמחזור ההכנסות שלהן לפני הוצאות, הינו עשרות אלפי ש"ח בשנה, יוכלו להגיש בקשה להכרה לפי סעיף 46. משך פעילות מינימאלי של העמותה צומצם לשנה בלבד. שינוי דראסטי זה בגישה יש לזקוף להמלצות הוועדה, שבאו בעקבות פסיקת בג"ץ

צרו קשר עם "אלי יעקבי רואה חשבון" לבדיקה האם העמותה בניהולכם זכאית להיכלל במסגרת סעיף 46 לפקודה.

בישראל פועלים מוסדות דת קטנים, כגון: בתי כנסת, שעד היום לא יכלו להיכלל במסגרת סעיף 46, ולכן התקשו מאוד לגייס תרומות לביסוס והרחבת פעילותן. היום המצב השתנה, וגם תרומה לארגונים אלה תעניק הקלות במס לתורמים.
האמנה בין ישראל לארה"ב מעניקה הטבות במס לאזרחים אמריקאים התורמים לעמותות בישראל, הנכללות במסגרת סעיף 46 לפקודה. ידוע שמוסדות רבים בישראל מגיסים תרומות בקרב יהודי ארה"ב. ההקלות האחרונות יסייעו לעמותות קטנות לגייס תרומות גם בארה"ב.

הבקשה לרשות המיסים מוגשת בטפסים מיוחדים שיועדו לכך, ובליווי שורת מסמכים נילווים, כולל דוחות כספיים שבוקרו ע"י רואה חשבון. רו"ח אלי יעקבי יסייע לכם בהגשת הבקשה.4